Romaeuropa pres. “Acrobates”: il nuovo circo di Stéphane Ricordel e Olivier Meyrou