Club To Club, nostalgia dei cambi palco? Noi, parecchia